Mistä maatalouden suuret päästöt johtuvat?

Maatalouden ja etenkin lihantuotannon päästöt ovat olleet vahvasti esillä viime vuosien ilmastokeskusteluissa. Kasvisruokavaliota suositellaan laajasti ilmastoystävällisempänä valintana. Olen itse pohtinut asiaa insinöörimäisen suoraviivaisesti hiilen kiertokulun kautta.

Kiertääkö hiili ns. suljetussa ympyrässä ilmasta nurmen kautta rehuksi ja tästä edelleen eläimen kautta loppujen lopuksi takaisin hiilidioksidiksi? Eikö kaikki eläimen tuottama hiilidioksidi tai metaani ole lähtöisin ilmasta? Missä vaiheessa lihantuotantoa hiilidioksidin (hiilen) määrä lisääntyy aiheuttaen kasvisruoka suuremmat päästöt? (Metaanin määrän kasvun selitys on tosin selkeä) Vaikuttaako lihan ilmastovaikutukseen pelkästään tuotannon eri vaiheissa kulutetut fossiiliset polttoaineet tai tuotantoon vaadittava suurempi maa-ala, joka voisi toimia potentiaalisena nieluna?

Monta kysymystä johon ei varmasti ole yksiselitteistä vastausta. Pääkysymyksenä kuitenkin se, että jos maataloudessa hiilenkiertokulku on suljettu ympyrä, miksi kasvisruoka olisi niin merkittävästi ilmastoystävällisempi (pl. polttoaineet, varastointi, kuljetus ym. fossiiliset päästöt, jotka ilmeisesti ovat ruoan tuotannon synnyttämistä päästöistä pienempi osuus ja sisältyvät molempiin).

Hiili todellakin kiertää sekä eläin- että kasvituotannossa. Yhteyttävät kasvit ottavat hiiltä ilmasta, ja tuotantokasvien kautta tämä hiili päätyy joko eläinten rehuksi tai suoraan ihmisten ravinnoksi. Eläintuotannosta hiili siirtyy ihmisille lihan, kalan, maidon ja munien muodossa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tämä niin sanottu biogeeninen hiili tulkitaan ”lyhytkiertoiseksi” (eli se palaa nopeasti takaisin ilmakehään, mistä se on myös peräisin) eikä sitä sen vuoksi lasketa kasvihuonekaasupäästöksi eläin- eikä kasvituotannossa. Ainoastaan tilanteissa, joissa kasvien alun perin sitoman hiilen katsotaan muodostavan pitkäaikaisia hiilivarastoja, joko itse kasveissa tai maaperässä, tämän hiilen vapautuminen lasketaan kasvihuonekaasupäästöksi. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, jos metsää raivataan maatalousmaaksi. Tällöin kasvillisuuden ja maaperän hiilivarastot osittain vapautuvat ilmakehään muodostaen osan maataloudelle maankäyttösektorin kautta kohdentuvista kasvihuonekaasupäästöistä.

Kasvien sitoma biogeeninen hiili voi myös muuttua metaaniksi (jolla on hiilidioksidia voimakkaampi ilmastoa lämmittävä vaikutus) erityisesti märehtijöiden ruoansulatuksessa, ja tässä tapauksessa se myös katsotaan kasvihuonekaasuksi. Metaanin lisäksi maataloudesta aiheutuviksi kasvihuonekaasupäästöiksi lasketaan kasvilannoitteiden käytöstä ja lannan käsittelystä vapautuva dityppioksidi (ilokaasu), joka on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Lisäksi päästöjä aiheuttavat lannoitteiden valmistuksessa käytetty fossiilinen energia, peltoviljelyssä käytetyt polttoaineet, eläinsuojissa käytetty sähkö- ja lämpöenergia sekä maataloustuotteiden prosessointi, kuljetus ja varastointi.

Yleisesti eläintuotannossa merkittävä osa päästoista liittyy rehukasvien tuottamiseen. Tämä onkin yksi syy, miksi eläintuotteiden päästöt ovat suuria kasvituotteisiin verrattuna. Koska eläimet käyttävät suuren osan rehukasveihin varastoituneesta energiasta ja ravinteista elintoimintojensa ylläpitoon, pienempi osuus näiden kasvien sisältämästä ravinnosta siirtyy lopulta ihmisten käyttöön verrattuna tilanteeseen, jossa tämä ravinto saataisiin suoraan kasviruoasta. Näin ollen eläintuotanto vaati enemmän resursseja saman ravintomäärän tuottamiseen kuin kasvituotanto, ja tämän vuoksi sen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat myöskin suurempia.

Ruoantuotannon ilmastovaikutuksia tarkastellaan mm. ruokatuotteiden hiilijalanjälkiarvioinneissa. Hiilijalanjäljen laskenta ottaa huomioon kaikki edellä mainitut kasvihuonekaasupäästöt lukuun ottamatta lyhytkiertoista hiiltä. Näissä laskelmissa maaperän hiilidioksidipäästöt ovat usein merkittäviä, mutta myös mahdollisella hiilen sitomisella on tuotteiden hiilijalanjälkeen suuri merkitys ja se pitäisi pystyä ottamaan nykyistä paremmin laskelmissa huomioon. Tätä asiaa tutkitaankin mm. Lukessa tällä hetkellä intensiivisesti.

Tätä kysymystähän käsitteltiin laajasti tuossa keskustelussa “kuinka kansantajuistaa ilmastokysymystä”. Siinä mainitun kirjan perusajatushan on juuri tuo sama kysymys. Kirjassa esitetty kaaviokuvaan on fossiilinen hili piirretty erilliseksi kirkuvanpunaiseksi elementiksi. Jos ilmastonmuutoksen pääsyynä pidetään tuota fossiilista hiiltä, on sen määritteleminen “pahaksi hiilidioksidiksi” perusteltua. Siten maatalouden päästötkin tulisi jakaa (niinkuin mainitstkin) tuotannossa käytettävään fossiiliseen saasteeseen ja elonkehän normaaliin kiertoon.
Tällöin lihantuotannon ongelmaksi muodostuu pääsäntöisesti sen aiheuttama rasitus biodiversiteetille.

Paljon asiaa mutta mennäänkö vastauksessa metsään? Merkittävä osa viljelyn lisääntymisestä johtuu biooolttoaineiden raaka-aine tarpeesta. Eivätkö ne oikeasti kuulu liikenteenpäästöihin?

Käsitykseni mukaan itsessään lämpeneminen lisää kasvatujsesta/kasvussa syntyviä päästöjä. Siis onko oikein lukea luontainen päästönousu maatalouden kasvuksi, jos se johtuu teollisuuden ja liikenteen aiheuttamasta kasvihuoneilmisöstä?

Tutkimusta todellakin tarvitaan!

Jos ilmastonurmi sitoo tehokkaasti CO2, miksei siitä kasvanutta nautaa saa syödä ja suoliston tuottamaa metaania polttaa moottorissa 20 kertaa vähemmän haitalliseksi CO2ksi?

Pitääkö nurmi jättää hirville pireskeltäväksi ja hakea kaupasta einestä polkupyörällä?